Mobirise Site Creator

אשנב לסוד הויה ברוך הוא 


ברוך הוא וברוך שמו ועד.

ברוך הוא וברוך זכרו לעולם ולעולמי עולמים, לנצח ולנצח נצחים, כי אין כמוהו בכל האלוהים, כי הוא ברא כל העולמים, וכל אשר בקרבם, וכל אשר עליהם, וכל אשר ביניהם, והוא היחידי המולך עליהם והמושל בהם, וכל אשר יחפוץ יעשה בהם

כל שכן וקל וחמר בכל אדם ובכל בהמה הדקה והגסה. ובשאר כל הברית המשונות המגלגלות והשפלות, הנותרות הדין על פשען ועל חטאתן, על כורחן על אפן ועל חמתן ויודעות מה היה עברן ומה היה פשען ומה הייתה חטאתן, ורואות ומכירת את עצמן וכל מי שהיה בעסק עמן,ועודנו איננו עמן ונושאות באלם סבלן עד מצוי פוסקי דינן, ואחרי מותן עולה נשמתן, או לעדן או לגן,ובני נשא ונשאת דלי מעשה לעדן, וריקי מעשה לגן.

אלה שני עולמות נבדלים זה מזה לנשמות העצורות האצורות, וקראום יודעי הסוד [אדם הראשון. הבל השני. שת. אנוש.] "גן עדן." להבדיל ולהפריד המושג בכלל מדעתם של חטאים ורשעים גמורים, מעולם המלאכים החמישי, שהוא גן עדן האמיתי.

ולעולם העשירי שהוא קודש הקודשים, לו יגיעו אליו, ולא יזכו בו, ולא ישכנו בו, אלא צדיקים מהעולם החמישי, לאחר גלגולים מיוחדים [ב"ה יתבאר בספר]. ודלי וריקי מעשה כמוני, לו יגיעו לעולם המלאכים החמישי שכל אוכלוסין שלו בני נשא ונשא מעולמות שקדמונו, אלא אם יעברו אלפי אלפים סדרי גלגולים והכל כרוע המעשים. ואין גלגולים בצורות אדם כלל וכלל [ב"ה יתבאר בספר]. ויתגלגלו מן הגן ועדן, אך ורק החפצים, ואין אונס. וישאלו בסף כל גלגול וגלגול, אם להמשיך, אם לחדול, וישובו למקומם, או לעדן או לגן.